Vedtægter

Formål og opbygning

§1
Foreningens navn er Havefællesskabet i Marselisborg Hospitalspark og har hjemsted i Rehabiliteringsparken i Aarhus.

§2
Formålet med foreningen er at gøre det muligt for medlemmerne at opdyrke en del af parken, at skabe øget aktivitet i parken og at udgøre en social platform for medlemmerne.

§3
Foreningen er organisatorisk opbygget med en bestyrelse, hvor af én er formand/tovholder som forestår samarbejdet med MarselisborgCentret.

§4
Kontingentet er pr. 2022  200 kr. pr. bed for en sæson. Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen hvert år.

§5
Alle borgere i Aarhus Kommune kan blive medlemmer af foreningen. Medlemmerne af foreningen vil altid være de personer, som er brugere af et jordlod i parken. Der etableres venteliste i det omfang det er nødvendigt. Herudover oprettes en intern venteliste, hvor medlemmer har fortrinsret på ledige lodder.

Tildeling af jordlodder

§6
Retten til et jordlod tildeles efter først-til-mølle princippet. Brugere af jordlodder forpligter sig som udgangspunkt for en sæson af gangen. Brugere har ret til at benytte samme lod året efter såfremt det ønskes. Hvert lod kan have op til tre registrerede brugere. Af de tre brugere vil der være en primærbruger, der har retten til jordloddet. Såfremt den primære bruger ophæver sin aftale, har én af de to andre brugere retten til at fortsætte dyrkningen af jordloddet inden for samme sæson som primærbruger. Denne person vil dog IKKE overtage retten til jordloddet året efter, medmindre vedkommende har mindst ét års anciennitet i foreningen.  Ved generalforsamlingen har hvert jordlod 1 stemme. Ved foreningens etablering tildeles alle brugere 1 års anciennitet.

§7
Medlemmerne forpligter sig til at overholde de, i brugeraftalen, fastsatte regler.

Ved overtrædelse af reglerne, jf. brugeraftalen, kan bestyrelsen vælge at ekskludere et medlem fra foreningen.

Bestyrelse og generalforsamling

§8

Bestyrelsen består af 5 personer og vælges på den årlige generalforsamling. Bestyrelsen består af en forperson som bl.a. forestår samarbejdet med MarselisborgCentret, en kasserer/haveaftaleansvarlig, en ventelisteadministrator samt to uspecificerede bestyrelsesmedlemmer.

Derudover vælges to suppleanter.

Alle vælges for en 1-årig periode. Suppleanterne opfordres til at deltage ved bestyrelsesmøder, men har ikke stemmeret.

Kun én bruger fra hvert lod, kan vælges til bestyrelsen ad gangen, eller som suppleant.

Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan nedsætte ad-hoc udvalg såfremt der er brug herfor.

§9
Formanden og mindst ét andet bestyrelsesmedlem kan tegne foreningen udadtil.

§10
Generalforsamlingen afholdes hvert år i marts. Der indkaldes med mindst 14 dages varsel pr. e-mail, hvor der vedlægges dagsorden. Forslag skal indsendes til bestyrelsen senest 8 dage før mødet.

§11
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne.

§12
Vedtægtsændringer kan foretages på generalforsamlingen af et flertal på 2/3 blandt de fremmødte på generalforsamlingen. Der skal dog altid arbejdes mod konsensus.

§13
Opløsning af foreningen kan ske på generalforsamlingen af et flertal på 2/3 blandt de fremmødte på generalforsamlingen. Der skal dog altid arbejdes hen imod konsensus.

Køkkenhaver i Århus C